Teckningskurs online dating

Posted by / 15-Dec-2017 04:33

Teckningskurs online dating

Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Ulf Blom har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin, däribland Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK.

Så sent som den 18 maj i år beviljades bolaget 2,9 MEUR i bidrag från EUs Horizon 2020 för finansiering av sina studier kring hemofili A.

Endast 5 procent av de sökande bolagen erhåller bidrag, varför bidraget är mer än ett finansiellt tillskott, det är en validering av bolagets forskningsplan och de medicinska behoven som bolaget tar sikte på.

Vi vill med de två teckningsoptionerna skapa en möjlighet för intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa, samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare minimeras när vi bygger värde i bolaget.” Lars Hedbys är en av grundarna av Idogen och partner i Ventac Partners sedan 2006 med över 20 år i ledande och verkställande roller inom life science.

Bland hans tidigare uppdrag kan nämnas VD-positioner i publika och privata företag och Vice President och Site General Manager-roller på Astra Zeneca. Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag.

Med denna finansiering räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket - om vi är framgångsrika - kan leda till en betydande värdeökning av bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en eller flera produkter.

Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa indikationer.

Han har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i ett antal medicin- och bioteknikföretag och är för närvarande styrelseordförande i IAm Patient AB i Lund och ledamot i Rho Vac AB (publ). Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och controller inom Perstorp AB. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för Bio Nebraska Inc i USA och ansvarig för dess forskning och utveckling. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph. Han har arbetat i bioteknikbranschen i drygt 20 år, med stor erfarenhet av bl.a.

Idén innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling.

Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion.

Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.

Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.

teckningskurs online dating-56teckningskurs online dating-81teckningskurs online dating-88

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret.